Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatkezelési tájékoztató Tungsram munkaerő toborzásban résztvevők számáraA jelen tájékoztató célja, hogy a Tungsram Operations Kft. (Tungsram) személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja.

    1. Az adatkezelés célja, jogalapja


Az adatkezelésre a Tungsram, mint potenciális munkáltató részére történő munkaerőtoborzás (mind a Tungsram aktív munkavállalói állományába, mind pedig diákmunka esetére) céljából, az annak során való kapcsolattartás céljából, valamint az érintettek személyes adatainak Tungsram toborzási adatbázisában való rögzítése céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása, illetve munkaviszony létrejötte esetén a munkaszerződés teljesítése, jogi igények érvényesítése tekintetében pedig az adatkezelő jogos érdeke.

A személyes adatai megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. 


Konkrét állásajánlat esetén kollégáink megkereshetik a megadott elérhetőségeken.


    2. Az adatkezelő 


Cégnév: Tungsram Operations Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Váci út 77.

Cégjegyzék-szám: 01-09-320120

mint potenciális munkáltató (a továbbiakban: Tungsram)    3. A kezelt adatok köre


Adatkezelésünk a munkaerő toborzásban résztvevő személy következő személyes adataira terjed ki:

 1. Alapadatok:
  1. Titulus
  2. Vezetéknév
  3. Keresztnév
  4. Születési név
  5. Anyja neve
  6. Neme
  7. Állampolgárság
  8. Születési ország
  9. Születési hely
  10. Születési idő
  11. Családi állapot
 2. Elérhetőségek
  1. Telefon (szám, típus)
  2. E-mail (típus, cím)
  3. Linkedin profil (URL)
  4. Weboldal (URL)
  5. Facebook profil (URL)
  6. Állandó lakcím (ország, megye, irányítószám, helység, postafiók, közterület, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó)
 3. Végzettség
  1. megnevezés
  2. Szint
 4. Nyelvtudás
  1. Nyelv 
  2. Szint
  3. Megjegyzés
 5. Korábbi munkahelyek
  1. Munkáltató
  2. Munkáltató iparága
  3. Betöltött pozíció
  4. Időszak
  5. MegjegyzésKonkrét álláshirdetésre való jelentkezés esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat) csak külön írásbeli hozzájárulással és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy Ön által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget, azt nem áll módunkban kezelni. Kérjük, hogy az önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

    4. Az adatok forrása


Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a. Az Ön által részünkre a regisztráció során megadott személyes adatok. A Tungsram számára az adatszolgáltatás önkéntes.

b. Az Ön által nyilvánosságra hozott adatok (a közösségi oldalak közül, kizárólag a szakmai, pl. LinkedIn profilt vesszük figyelembe).

    5. Hozzáférés az adatokhoz


Az Ön személyes adataihoz kizárólag a pályázatot elbíráló személy, az álláshelyet meghirdető szervezeti egység vezetője, illetve a humánerőforrás terület által a pályázat sikeres elbírálásához szaktudással rendelkező felhatalmazott más munkatárs a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékben férhet hozzá. 

    6. Az adatkezelés időtartama


Sikeres pályázat esetén az adatkezelés célja megváltozik tekintettel arra, hogy azokra a továbbiakban a munkaviszony létesítése és fenntartása érdekében lesz szükség. Ebben az esetben a további adatkezelésről külön adatkezelési tájékoztatóban fogjuk tájékoztatni. 


Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését az adatvedelem@tungsram.com e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.


Személyes adatait sikertelen jelentkezés esetén – a következő bekezdésben foglaltak figyelembevételével – „POZíCIÓS” jelentkezés választása esetében a pozicióra való toborzás lezárásakor haladéktalanul töröljük tekintettel az adatkezelés céljának megszűnésére tekintettel. Amennyiben az „IDŐSZAKOS” jelentkezést választotta, az Ön hozzájárulásával a regisztrációtól számított 12 (tizenkét) hónapig továbbra is kezeljük annak érdekében, hogy Önt továbbra is tájékoztassuk további álláslehetőségeinkről. 

Amennyiben nem Ön kapja meg az állást adatait az adatkezelő jogi igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük, hogy egy esetleges jogvitában bizonyítani tudja az álláspályázat elbírálási folyamatának jogszerűségét. Ebben az esetben azon személyes adatait az elutasítást követően töröljük, amelyek adatkezelési célja már nem áll fenn (pl. kapcsolattartási adatok), azonban egyéb adatait az igényérvényesítési határidő utolsó napjától számított 3. hónap végén töröljük.

    7. Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Tungsram gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

    8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

•          a személyes adataihoz hozzáférést kérni;

•          a személyes adatai helyesbítését kérni;

•          a személyes adatai törlését kérni;

•          a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

•          adathordozhatóság biztosítását kérni;

•          tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat);

•          visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.


A Tungsram indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Tungsram a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Tungsram a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.

    8.1 A hozzáféréshez való jog

Ön kérheti a Tungsram-tól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Tungsram kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

 • az adatkezelés célja(i);
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

    8.2 A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy a Tungsram által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

    8.3 A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy a Tungsram késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes volt;
 • a személyes adatokat a Tungsram alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett személyes adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az adatkezelés:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Tungsram-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Tungsram-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

    8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Tungsram ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Tungsram-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tungsram jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

    8.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a jelen tájékoztatóban meghatározott, törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Tungsram-re ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

    8.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Tungsram-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Tungsram vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

    8.7 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Tungsram-nál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

    8.8 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Tungsram biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

Közös adatkezelés esetén Önt a jelen pontban meghatározott jogok az előbb említett megállapodástól függetlenül mindegyik adatkezelővel szemben megilletik.

A fenti jogosultságok bármelyikére vonatkozó kérelmet az adatvedelem@tungsram.com e-mail címre kérjük megküldeni.

Személyes adatai módosítását, pontosítását, vagy törlését Ön is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

    9. Hová fordulhat jogorvoslatért?


        9.1 A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabály rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

        9.2 Bírósághoz fordulás

Amennyiben a NAIH nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén a Tungsram elleni bírósági eljárást a Tungsram székhelye szerint illetékes törvényszék előtt vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

    10. Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2019. 03. 29. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi https://karrier.tungsram.com címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Adatkezelési tájékoztató Tungsram munkaerő toborzásban résztvevők számáraA jelen tájékoztató célja, hogy a Tungsram Operations Kft. (Tungsram) személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja.

    1. Az adatkezelés célja, jogalapja


Az adatkezelésre a Tungsram, mint potenciális munkáltató részére történő munkaerőtoborzás (mind a Tungsram aktív munkavállalói állományába, mind pedig diákmunka esetére) céljából, az annak során való kapcsolattartás céljából, valamint az érintettek személyes adatainak Tungsram toborzási adatbázisában való rögzítése céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása, illetve munkaviszony létrejötte esetén a munkaszerződés teljesítése, jogi igények érvényesítése tekintetében pedig az adatkezelő jogos érdeke.

A személyes adatai megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. 


Konkrét állásajánlat esetén kollégáink megkereshetik a megadott elérhetőségeken.


    2. Az adatkezelő 


Cégnév: Tungsram Operations Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Váci út 77.

Cégjegyzék-szám: 01-09-320120

mint potenciális munkáltató (a továbbiakban: Tungsram)    3. A kezelt adatok köre


Adatkezelésünk a munkaerő toborzásban résztvevő személy következő személyes adataira terjed ki:

 1. Alapadatok:
  1. Titulus
  2. Vezetéknév
  3. Keresztnév
  4. Születési név
  5. Anyja neve
  6. Neme
  7. Állampolgárság
  8. Születési ország
  9. Születési hely
  10. Születési idő
  11. Családi állapot
 2. Elérhetőségek
  1. Telefon (szám, típus)
  2. E-mail (típus, cím)
  3. Linkedin profil (URL)
  4. Weboldal (URL)
  5. Facebook profil (URL)
  6. Állandó lakcím (ország, megye, irányítószám, helység, postafiók, közterület, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó)
 3. Végzettség
  1. megnevezés
  2. Szint
 4. Nyelvtudás
  1. Nyelv 
  2. Szint
  3. Megjegyzés
 5. Korábbi munkahelyek
  1. Munkáltató
  2. Munkáltató iparága
  3. Betöltött pozíció
  4. Időszak
  5. MegjegyzésKonkrét álláshirdetésre való jelentkezés esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat) csak külön írásbeli hozzájárulással és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy Ön által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget, azt nem áll módunkban kezelni. Kérjük, hogy az önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

    4. Az adatok forrása


Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

a. Az Ön által részünkre a regisztráció során megadott személyes adatok. A Tungsram számára az adatszolgáltatás önkéntes.

b. Az Ön által nyilvánosságra hozott adatok (a közösségi oldalak közül, kizárólag a szakmai, pl. LinkedIn profilt vesszük figyelembe).

    5. Hozzáférés az adatokhoz


Az Ön személyes adataihoz kizárólag a pályázatot elbíráló személy, az álláshelyet meghirdető szervezeti egység vezetője, illetve a humánerőforrás terület által a pályázat sikeres elbírálásához szaktudással rendelkező felhatalmazott más munkatárs a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékben férhet hozzá. 

    6. Az adatkezelés időtartama


Sikeres pályázat esetén az adatkezelés célja megváltozik tekintettel arra, hogy azokra a továbbiakban a munkaviszony létesítése és fenntartása érdekében lesz szükség. Ebben az esetben a további adatkezelésről külön adatkezelési tájékoztatóban fogjuk tájékoztatni. 


Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését az adatvedelem@tungsram.com e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.


Személyes adatait sikertelen jelentkezés esetén – a következő bekezdésben foglaltak figyelembevételével – „POZíCIÓS” jelentkezés választása esetében a pozicióra való toborzás lezárásakor haladéktalanul töröljük tekintettel az adatkezelés céljának megszűnésére tekintettel. Amennyiben az „IDŐSZAKOS” jelentkezést választotta, az Ön hozzájárulásával a regisztrációtól számított 12 (tizenkét) hónapig továbbra is kezeljük annak érdekében, hogy Önt továbbra is tájékoztassuk további álláslehetőségeinkről. 

Amennyiben nem Ön kapja meg az állást adatait az adatkezelő jogi igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük, hogy egy esetleges jogvitában bizonyítani tudja az álláspályázat elbírálási folyamatának jogszerűségét. Ebben az esetben azon személyes adatait az elutasítást követően töröljük, amelyek adatkezelési célja már nem áll fenn (pl. kapcsolattartási adatok), azonban egyéb adatait az igényérvényesítési határidő utolsó napjától számított 3. hónap végén töröljük.

    7. Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Tungsram gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

    8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

•          a személyes adataihoz hozzáférést kérni;

•          a személyes adatai helyesbítését kérni;

•          a személyes adatai törlését kérni;

•          a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

•          adathordozhatóság biztosítását kérni;

•          tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat);

•          visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.


A Tungsram indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Tungsram a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a Tungsram a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.

    8.1 A hozzáféréshez való jog

Ön kérheti a Tungsram-tól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Tungsram kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

 • az adatkezelés célja(i);
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

    8.2 A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy a Tungsram által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

    8.3 A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy a Tungsram késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes volt;
 • a személyes adatokat a Tungsram alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett személyes adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az adatkezelés:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Tungsram-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Tungsram-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

    8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Tungsram ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Tungsram-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tungsram jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

    8.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a jelen tájékoztatóban meghatározott, törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Tungsram-re ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

    8.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Tungsram-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Tungsram vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

    8.7 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Tungsram-nál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

    8.8 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Tungsram biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

Közös adatkezelés esetén Önt a jelen pontban meghatározott jogok az előbb említett megállapodástól függetlenül mindegyik adatkezelővel szemben megilletik.

A fenti jogosultságok bármelyikére vonatkozó kérelmet az adatvedelem@tungsram.com e-mail címre kérjük megküldeni.

Személyes adatai módosítását, pontosítását, vagy törlését Ön is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

    9. Hová fordulhat jogorvoslatért?


        9.1 A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabály rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

        9.2 Bírósághoz fordulás

Amennyiben a NAIH nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén a Tungsram elleni bírósági eljárást a Tungsram székhelye szerint illetékes törvényszék előtt vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

    10. Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2019. 03. 29. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi https://karrier.tungsram.com címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.